کارگاه های برگزار شده گروه زنان

کارگاه آموزشی ترومبو آمبولی

30/7/98

سه شنبه

کارگاه آموزشی نوزاد بحرانی 1

1/8/98

چهار شنبه

کارگاه آموزشی نوزاد بحرانی 2

2/8/98

پنج شنبه