برنامه ژورنال کلاب

استاد

عنوان

تاریخ

ایام هفته

دکتر صفاریه

کنفرانس پاتولوژی

28/11/99

سه شنبه

دکتر درزی

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی

29/11/99

چهارشنبه

دکتر رحمانیان

UP to date کنفرانس

99/11/3

یک شنبه

دکتر صفاریه

توموربرد

12/12/99

سه شنبه

دکتر صفاریه

کنفرانس پاتولوژی

23/12/99

شنبه

دکتر آقاعمو

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی

25/12/99

دو شنبه