ژورنال کلاب

ایام هفته

تاریخ

عنوان

استاد

دو شنبه

16/1/1400

کنفرانس UP to date

دکتر آقاعمو

چهارشنبه

18/1/1400

گرند

دکتر اعرابیان

یک شنبه

22/1/1400

کنفرانس

دکتر رحمانیان

سه شنبه

24/1/1400

کنفرانس

دکتر درزی

شنبه

25/2/1400

CPC

دکتر آذرگون

دو شنبه

27/2/1400

کنفرانس پاتولوژی

دکتر صفاریه

چهارشنبه

29/2/1400

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی دو ماهه

دکتر رهبر

یک شنبه

2/3/1400

گرند راند

دکتر اعرابیان

سه شنبه

4/3/1400

کنفرانس UP to date

دکتر مرادان

شنبه

8/3/1400

Book Review

دکتر فائز

دو  شنبه

10/3/1400

Up to date

دکتر مرادان

چهارشنبه

12/3/1400

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی دو ماهه

دکتر رهبر

سه شنبه

18/3/1400

cpc

 دکتر رهبر

چهارشنبه

19/3/1400

گرند

دکتر آقاعمو

یک شنبه

23/3/1400

کنفرانس UP to date

دکتر درزی

چهار شنبه

26/3/1400

کنفرانس پاتولوژی

دکتر صفاریه

شنبه

29/3/1400

cpc

دکتر آذرگون

دو شنبه

31/3/1400

کنفرانس مورتالیتی و موربیدیتی دو ماهه

دکتر اعرابیان