شماره تماس:33461433-023

آدرس:سمنان بیمارستان امیرالمومنین(ع)- مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم