دکتر مژگان رحمانیان

دانشیار زنان و زایمان

گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات خونریزی‌های غیرطبیعی رحم

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

Associate Professor of Obstetrics and Gynecology

Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine

Abnormal Uterine Bleeding Research Center

Semnan University of Medical Sciences

شماره تماس:023-3346143

ایمیل:AHCRDU.Semums@yahoo.com

 

 

رئیس مرکز