اولویت پژوهشی  مرکز تحقیقات خونریزیهای غیر طبیعی رحم

 

  1. علل، روش های تشخیصی و روش های درمانی خونریزیهای غیر طبیعی رحم
  2. بررسی ارتباط نسبت نوترفیل به لنفوسیت با عوارض بارداری
  3. بررسی علل، روش های تشخیصی و درمانی در هیپرپلازی و کانسر های ژنیکولوژی
  4. بررسی بروز علل و پیشگیری از عوارض بارداری در خانم های باردار
  5. بررسی نقش بیومارکر های سرمی با عوارض و عواقب مادری ، جنینی و نوزادی
  6. بررسی علل، روش های تشخیصی، روش های درمانی در بیماران نازا
  7. بررسی علل و عوارض سزارین و زمان ختم بارداری و عوارض آن
  8. بررسی انواع آنومی در خانم های باردار ، شیرده و پست پارتوم و ارتباط آن با عوارض جنینی-شیرخواری
  9. بررسی عوارض ناشی ار بیماری های غدد در دوران بارداری
  10. بررسی اثر روش های درمانی و جراحی بر روی لیومیوم های رحمی