طرح استراتژیک مرکز تحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Strategic plan for Semnan women health research center

 

مقدمه:

مرکز تحقیقات سلامت زنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان طرح جامعی را جهت تحقیقات استراتژیک  پایه و بالینی در مورد مشکل بيماريهاي زنان در استان و نهایتا کشور ارائه می‌دهد.این مرکز ضمن بررسی پژوهشهای مراکز دیگر در سالیان قبل و طرح یک پروسه جدید،پژوهش‌هایی را در هر سه زمینه علوم پایه،بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک(جمعیتی)دانشگاهی را درمورد سلامت زنان سازماندهی می‌نماید.


 

طرح استراتژيک اين مرکز تحقيقاتی در دو بخش بدين شرح اعلام می گردد:

ا –اهداف کلی

2 –اهداف اختصاصی

 

 اهداف کلی مرکز تحقیقات سلامت زنان:

1.اولويت بندی پژوهش های طب زنان

2.ايجاد نظام هدفمند در پژوهش های زنان

3.حفظ وتقويت جايگاه پژوهش‌های زنان،تسهيل شرايط محققين‌ درانجام پژوهش ها

4.همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی و ايجاد هماهنگی بين بخش ها و مراکز مرتبط

5.ارزشيابی دوره ای عملکرد مرکز

 

 اهداف اختصاصی مرکز تحقیقات سلامت زنان:

1. اولويت بندی پژوهش ها در طب زنان

1-1 تعيين نيازهای پژوهشي بر اساس نياز سنجی از اعضاء هيئت علمي زنان و گروههاي مرتبط

1-2 تعيين نيازهای پژوهشي براساس اطلاعات کسب شده از منابع بهداشتی و درمانی دانشگاه و نيازهاي HSR

1-3 تعيين نيازهاي پژوهشي براساس نيازسنجي جامعه

1-4 جمع آوری و جمع بندی پژوهش‌های انجام شده مرتبط قبلی در دانشگاه و ارزشيابی و بهره‌مندي ازنتايج آنها

 

2. برقراری نظام هدفمند برای پژوهش های زنان

2-1 تصويب طرح ها براساس اولويت های اعلام شده

2-2 ايجاد تعامل بين نيازهای بخشهای آموزش و پژوهش زنان

2-3 برقراری ارتباط بين طرح های بالينی و پايه

3-4 جمع آوری و جمع بندی نتايج پژوهش ها و ايجاد بانک اطلاعاتی

2-5 اطلاع رسانی مناسب به ساير مراکز علمی و تحقيقاتی در زمينه بانک اطلاعاتی زنان

2-6 ايجاد پشتوانه و تمهيدات اجرايي برای  ارزيابي نتايج و ارائه راهكارهاي لازم

 

 3.حفظ و تقويت جايگاه پژوهش های زنان،تسهيل شرايط محققين درانجام پژوهش ها

3-1 اعلام اولويتهای پژوهشی

3-2 تعيين شاخص هايي برای تعيين پژوهشگر برتر و قدردانی از محققين برتر

3-3 حمايت مالی و معنوی از محققين علاقمند

3-4 ايجاد انگيزه و احساس خودباروري و جلب مشاركت دانشجويان در ارائه و انجام طرح‌هاي تحقيقاتي

3-5 استفاده از کارگاههای آموزشی روش تحقيق

3-6 تدارک شرايط برای استفاده محققين از منابع علمی و کتابخانه‌های داخل و خارج از کشور

3-7 انجام هماهنگی های بين بخشی

 

4.همکاری با ساير مراکز تحقيقاتی و ايجاد هماهنگی بين بخشها و مراکز مرتبط

4-1 ايجاد هماهنگی با مرکز ملی تحقيقات زنان

4-2 برقرای ارتباط فعال با ساير مراکز تحقيقاتی داخل و خارج از کشور

4-3 برقراری امکان استفاده ساير مراکز تحقيقاتی از بانک اطلاعاتی مرکز

 

5. ارزشيابی دوره ای عملکرد مرکز

5-1 تعيين شاخص های ارزشيابی عملکرد براساس اهداف استراتژيک و اصول اخلاقی

5-2 اجرای ارزشيابی عملکرد مرکز هر 6 ماه يکبار و اعلام نتايج به مسئولين

5-3 درخواست ارائه گزارش عملکرد از واحدهای زير مجموعه هر 2ماه يکبار

5-4 تشكيل منظم جلسات شورا جهت بررسي گزارش طرح‌ها

 

تحقق اهداف فوق سبب جهت گیری صحیح استراتژی بهبود سلامت زنان در استان و کشور می شود.فعالیتهای این مرکز عمدتا بر پایه تحقیقات و پژوهشها در زمینه های پيشگيري و درمان به موقع و سريعتر بيماريهاي زنان استوار است.اگرچه رسیدن به تمام اهداف مذکور در زمان محدود مشکل به نظر می آید، امید است توجه به نکات ضروری و اساسی این استراتژی که اهداف بر اساس آنها تنظیم شده است افق های جدیدی را جهت کنترل بیماری های زنان  با مساعدت دانشگاه و ازلحاظ کمکهای خیریه مردمی باز کند.