1

مركز تحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم

Abnormal Uterine Bleeding Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركز تحقيقات خونريزيهاي غيرطبيعي رحم، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران

افیلیشن یا وابستگی مرکز