.

کارگاه ثبت كارآزمايي باليني

برگزاري كارگاهي با عنوان" ثبت كارآزمايي باليني و كارآزمايي باليني از نگاه صنعت" در تاريخ يكشنبه 9 تير ماه 98 در سالن امام رضا واقع در ستاد دانشگاه علوم پزشكي سمنان با حضور استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مسعود سليماني دودران رياست محترم مركز ثبت كارآزمايي باليني ايران از ساعت 8 الي13

سلام عليكم

همانگونه كه مستحضريد بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني كليه كارآزمايي هايي كه بر روي انسان ها و به صورت آينده نگر انجام مي شوند و يك مداخله مرتبط با سلامت را دارند بايد قبل از شروع بيمارگيري مجوز مركز ثبت كارآزمايي باليني را دريافت كنند. لذا با توجه به سوالات ايجاد شده در خصوص نامه شماره 5595/700/د مورخه 97/12/26 معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارتمتبوع درخصوص تاثير سوء مطالعات "كارآزمايي باليني نما" در جايگاه بين المللي كشور و تاكيد بر لزوم انجاماقدامات پيشگيرانه در اين خصوص، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه اقدام به برگزاري كارگاهي با عنوان" ثبت كارآزمايي باليني و كارآزمايي باليني از نگاه صنعت" در تاريخ يكشنبه9 تير ماه98در سالن امام رضاواقع در ستاد دانشگاه علوم پزشكي سمنان با حضور استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مسعود سليماني دودران رياست محترم مركز ثبت كارآزمايي باليني ايران از ساعت 8 الي13نموده تا از اين طريق ضمن آشنايي با جديدترين تغييرات در مسايل اين حوزه، تبيين بيشتر موضوع انجام گيرد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد اطلاع ­رساني لازم جهت شركت فعال اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي انجام گردد. برنامه كارگاه پيوست مي باشد.

تذكر مهم:حضور اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي در اين كارگاه الزامي است.

کلمات کلیدی