مصوبه جلسه‌ي شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه

.

مصوبه جلسه‌ي شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه

معافيت پژوهشگران محترم دانشگاه از ارائه گزارش نهايي به شيوه متداول موجود در طرح‌هاي مستقل تحقيقاتي و غير پايان‌نامه‌اي به شرط اجراي كامل تعهد مقاله‌ي علمي طرح مطابق با قرارداد

سلام‌عليكم

با احترام به استحضار مي‌رساند، به استناد مصوبه چهارصد و نودمين جلسه‌ي شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري دانشگاه مورخ1/7/1398، معافيت پژوهشگران محترم دانشگاه از ارائه گزارش نهايي به شيوه متداول موجود در طرح‌هاي مستقل تحقيقاتي و غير پايان‌نامه‌اي به شرط اجراي كامل تعهد مقاله‌ي علمي طرح مطابق با قرارداد امكان‌پذير مي‌باشد.

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در طرح‌هاي فناوري، ملي و همچنين طرح‌هاي مشترك بين دانشگاهي كه بيش از 50% دانشگاه علوم پزشكي سمنان مشاركت داشته‌ است، كماكان مجري/ مجريان محترم ملزم به ارائه گزارش نهايي مي‌باشند.

کلمات کلیدی