لیست مجلاتی که در 4 سال گذشته از Pubmed و Scopus خارج شده اند

لیست مجلاتی که در 4 سال گذشته از Pubmed و Scopus خارج شده اند

لیست مجلاتی که در 4 سال گذشته از Pubmed و Scopus خارج شده اند

لیست مجلاتی که در 4 سال گذشته از Pubmed و Scopus خارج شده اند

لیست مجلاتی که در 4 سال گذشته از Pubmed و Scopus خارج شده اند

با سلام و احترام

به پیوست لیست مجلات داخلی که از پایگاه های  Pubmed  و Scopus خارج شده اند ارسال می گردد

کلمات کلیدی
خانم تقی پور
تهیه کننده:

خانم تقی پور