کارگاه ثبت كارآزمايي باليني
.

کارگاه ثبت كارآزمايي باليني

برگزاري كارگاهي با عنوان" ثبت كارآزمايي باليني و كارآزمايي باليني از نگاه صنعت" در تاريخ يكشنبه 9 تير ماه 98 در سالن امام رضا واقع در ستاد دانشگاه علوم پزشكي سمنان با حضور استاد ارجمند جناب آقاي دكتر مسعود سليماني دودران رياست محترم مركز ثبت كارآزمايي باليني ايران از ساعت 8 الي13